GDPR

Allmän information om dataskyddsförordningen(GDPR)
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.
En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det företag, myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det (ansvarsskyldighet). Det kan ske genom att man tar fram en särskild dataskyddspolicy och att man så långt som möjligt bygger in integritetsvänliga lösningar i sina system.
Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter
All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen.
Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.
För vår del gäller att alla personuppgifter som finns i våra register är sådana uppgifter som är nödvändiga för kontraktskrivning i samband med ett hyresförhållande.
Personuppgifterna förvaras hos oss och inga utomstående har tillgång till dessa, med undantag för de fall då myndigheter önskar ta del av huruvida en viss person är boende i någon av våra hyreslägenheter.

GDPR och Ohlssons Fastigheter i Norr AB
Ändamålen med behandlingen
Våra insamlade personuppgifter används för att avtal ska kunna upprättas mellan oss och våra hyresgäster och för att uthyrningsverksamheten ska kunna bedrivas.
För att en person ska kunna erhålla ett hyreskontrakt hos oss kräver vi att denne inte har betalningsanmärkningar.
Beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter
Personer som registreras av oss är hyresgäster i våra hyresobjekt.
Registrerade personuppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall mejladresser.
Inga uppgifter av typen omdöme, sjukdom, etnisk härkomst, eller andra uppgifter av känslig natur registreras.
Kölista till lägenheter kan finnas från tid till annan. Förutom ovanstående uppgifter finns där kundens önskemål om lägenhetstyp, läge m.m.

De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna kan lämnas ut
Vi lämnar normalt inte ut några personuppgifter till utomstående.
I vissa fall kan myndigheter vilja få uppgift om huruvida en viss person är boende i någon av våra lägenheter, vilket vi då medverkar till.

Tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter
Sedan en hyresgäst lämnat oss har vi kvar dennes personuppgifter under ett antal år, för att sedan makulera dessa.

Anställda
För anställda förs endast sådana uppgifter som är nödvändiga för löneutbetalningar och meddelanden till myndigheter.